naše nabídka

Životní pojištění

nabízíme rizikové, kapitálové a investiční životní pojištění

Možná sí říkáte - na co mi budou peníze když umřu ? Ano, pro vás již peníze nebudou mít žádnou hodnotu, ale na vaši rodinu může mít ztráta vašeho pravidelného příjmu zásadní vliv. Díky životnímu pojištění již nebudete muset přemýšlet nad zaopatřením vaší rodiny v případě smrti nebo dalších nepříjemných životních událostí.

Životní pojištění je pojištění, které má za úkol ochránit jednotlivce a jeho rodinu před následky ztráty přiíjmu v nejrůznějších situacích, které nám život přináší. Mezi nejzákladnější a nejdůležitější faktory životního pojištění patří pojistná částka pro případ smrti pojištěného nebo pojištění rizika trvalé invalidity.

Jaké jsou druhy životního pojištění ?

Rizikové životní pojištění

Rizikové pojištění, jak již název napovídá, kryje riziko smrti ev. další rizika jako jsou trvalá nebo dočasná invalidita, pracovní neschopnost následkem úrazu atd. Tato forma pojištění je nejvhodnější pro ty, kteří chtejí především zaopatřit svoji rodinu aby byla schopna splácet nebo dorovnat závazky, které po sobě pojistitel zanechá. Veškeré zaplacené pojistné je využito na případné krytí rizik a neobsahuje tzv. spořící složku.

Investiční životní pojištění

Dalším způsobem jak ochránit sebe a svoji rodinu v případě ztráty příjmu je investiční životní pojištění. Toto pojištění pokrývá, stejně jako rizikové pojištění, veškerá rizika popsaná v přechozím odstavci, navíc však obsahuje investiční složku. V praxi to znamená, že pojišťovna vámi zaplacenou částku přerozdělí dle vašeho uvážení na dvě části z nichž první slouží pro krytí pojistných rizik a druhá je investována do podílových fondů. V případě volby investičního pojištění je nutné předem promyslet tzv. investiční strategii, která následně udává výši zhodnocení investic a zároveň velikost investičního rizika. Strategie se dělí na konzervativní, vyvážené a agresivní. Při zakládání pojištění v útlém věku doporučujeme strategii agresivní, která přináší vyšší výnosy v dlouhodobém měřítku oproti strategii konzervativní, která zajišťuje zhodnocení investic okamžitě avšak v minimální míře. Investiční strategii je možné v průběhu trvání pojistné smlouvy libovolně měnit stejně jako podíl mezi oběma složkami a podíly v jednotlivých fondech.

Při dožití je klientovi vyplacena aktuálně naspořená částka a v případě smrti je pozůstalým vyplacena částka sjednaná pro případ smrti + aktuálně naspořená částka ( dle podmínek dané smlouvy ).

Kapitálové životní pojištění

Posledním běžně nabízeným typem životního pojištění je pojištění kapitálové. Princip tohoto pojištění je téměř totožný s pojištěním investičním s rozdílem stanovení pevné částky v případě dožití. Částka pro případ dožití je oproti investičnímu pojištění garantovaná a zhodnocována pevnou úrokovou mírou. Nezáleží tedy na výnosech a prodadech podílových fondů. Z tohoto důvodu býva tento typ pojištění také označován jako univerzální nebo důchodové pojištění.

Kdy si živnotní pojištění založit ?

Životní pojištění uzavíráme zejména z důvodu krytí při úrazu, smrti, trvalých následků, hospitalizace, vážných onemocnění či invaliditě. Pojistění není vhodné pro ty, kteří nemají rodinu, žádné závazky a mají našetřený dostatečný obnos financí aby se dokázali se vzniklou situací vypořádat i bez pojistného krytí. Pokud toto není váš případ, určitě neváhejte životní pojištění založit.

Je důležité vědět, že částka kterou budete pojišťovně platit je přímo úměrná vašemu věku, zdravotnímu stavu a pracovnímu zařazení. Jinou částku tak budete platit jako dvacetiletý student a jinou jako padesátiletý horník. Se založením pojistky se tedy nevyplatí vyčkávat.

Jakou zvolit pojistnou částku pro případ smrti ?

Obecně uznávanou praxí pro výpočet pojistné částky po případ smrti je dvou až pětinásobek čistého ročního příjmu. Pokud pobíráte např. 20.000 Kč měsíčně, měla by být pojistná částka pro smrt stanovena na 480.000 Kč - 1.200.000 Kč

Na jak dlouhou dobu se pojištění uzavírá ?

Životní pojištění patří mezi dlouhodobé typy pojištění a je doporučeno jej uzavírat s datem konce smlouvy ve stejném roce kdy se pojistník dožije věku 60 let. Takto uzavřená pojistná smlouva má výhodu v možnosti využití daňových odpočtů a to ve výši až 12.000 Kč ročně. Minimální doporučená délka pojištění je pak 10let.

Je potřeba pojistku pravidelně aktualizovat ?

Ano. Pojistná smlouva se vždy nastavuje podle aktuální životní situace a pokud se nebude pravidelně optimalizovat, je zcela reálné, že pojistné krytí nepokryje celou částku potřebnou pro dorovnání závazků pojištěného. Pojistku doporučujeme revidovat pravidelně alespoň jednou za 2 roky nebo jednorázově při náhlé změně výše závazků ( např. při úvěru, hypotéce atd. ) nebo pro zachování standartu při zvýšení příjmů. Zárověň doporučujeme počítat i s inflací, která přirozeně postupem let snižuje reálnou hodnotu peněžních prostředků.

Jsem trosečník

v džungli pojištění

Absolutně se nevyznám v pojištění
a potřebuji se vším poradit.

věk * ?
povolání * ?

Jsem Tarzan

král džungle v pojištění

Některé informace si vyplním sám,
v některých bych chtěl lehce poradit.

věk * ?
povolání * ?